درباره محمد مارانی

“با کمک به انسان‌ها و کسب و کارها، جهان را جای بهتری برای زندگی کنیم”

  • مدرس و مشاور کسب و کار
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
  • فعالیت در بازار کار از سال 1382
  • فعالیت در حوزه مشاوره از سال 1389
  • فعالیت در حوزه تدریس از سال 1392
  • فارغ‌التحصیل شرکت مشاوره مکنزی 2023

محمد مارانی مدرس و مشاور کسب و کار